Ahşap Ambalaj


ahşap ambalaj, ambalaj sandığı, sandık palet, paletli sandık, palet kasa

Ambalaj, günümüzde mal ve hizmetlerin taşınması, korunması ve depolanması, ürünlerin alım ve satımında tercih unsurlarından biri  olması nedeniyle vazgeçilmez bir ihtiyaç ürünüdür. Gelişen teknolojiye paralel olarak artan önemi dolayısıyla, ülke sanayindeki yeri de  her geçen gün artmakta ve teknoloji ile birlikte sektör her geçen gün gelişmektedir.

Sanayileşmenin ve gelişmişliğin bir göstergesi olan ve nihai tüketiciden çok sanayiye yönelik ağaç sandık ambalaj üretimi olarak nitelendirilen endüstriyel ambalaj sanayinin Türkiye’deki gelişimi çok eskiye dayanmamaktadır. Bu sanayinin alt sektörleri arasında yer alan ahşap ambalaj sanayi, gelişmiş ülke pazarlarında çok önem verilen bir sektördür.


Ambalaj, bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar uzanan dağıtım zincirinde güvenli ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçların tümü olarak tanımlanabilir. Ambalaj, ürünün depolanması, nakliyesi, teşhiri ve kullanımını içeren tüm yaşam süresi boyunca ürünü ekonomik ve çevreye duyarlı olarak korur, barındırır, sunar, tanıtır, ürüne uygunluk ve kolaylık sağlar.


Ambalajlamanın gerekli olduğu sanayi dalları çok çeşitlidir. Ambalajlama için kullanılan ana malzemelerde yıllardan beri hiçbir değişiklik olmamakla birlikte, yeni teknolojiler önceki yıllara göre ambalaj tipleri ve ambalaj malzemelerinin farklı kullanımlarını ortaya çıkarmıştır.


 
paletli sandıkDünyanın en eski ambalajlarından olan ahşap ambalajlar, sertlik ve dayanıklılık özelliklerinden dolayı ağır kırılgan yüklerin, havalandırma özelliğinden dolayı da taze sebze ve meyvelerin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılır. Ahşap ambalajın malzemesi ağaçtır. Yoğunluğu yüksek ağaçların çivi tutma özellikleri ve direnci yüksektir. ağaçalar dayanım ve çivi tutma özelliklerine göre dört gruba ayrılır. Kullanım şekilleri; kutular ve kafesler, sepetler ve diğerleri, variller ve fıçılar, paletler ve konteynerler, ağaç yünü olarak sayılabilir. Kullanılan ahşap ambalajların aşağıdaki özelliklere sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Kerestenin yoğunluğu, dayanıklılığı ve çakılan çivilerin kolay ya da zor sökülmesiyle direkt orantılıdır. Kuruduktan sonra yoğunluğu 640 kg/m3’ten yüksek olanlar ambalaj için kullanılmamalıdır. Benzer şekilde, yoğunluğu 350 kg/m3’ten düşük olan keresteler de ağaç sandık üretmek için yeterli derecede dayanıklı değildir.  Kerestenin nem içeriği %15-20 olmalıdır. Bu oran, kuruduktan sonra kerestenin çekmesi ve taşımada ağırlıklı tasarrufu bakımından önem taşımaktadır.


Biçilen kereste, hafif ya da ciddi birtakım hasarlara sahip olmamalıdır. Ahşap ağaç sandıkların oluşturulmasında ve kapağının çakılmasında oluklu ya da özeldiş açılmış çivilerin kullanılması tercih edilmelidir.


Ahşap esaslı kutu veya ağaç sandık üretmek için uygun boyutlu kerestenin seçilmesi hem ekonomik nedenlerle hem de ortaya çıkan ambalajın dayanıklılığı için çok önemlidir. Sandığın içine konulacak ürünün ağırlığı, sandık seçiminde göz önüne alınması gereken bir başka noktadır.


palet, euro palet, ankara palet, ahşap palet, sandık palet, palet sandık, palet kasaPaletler, malların/malzemelerin uygun miktar ve doğru zamanda doğru yere ve uygun maliyetlerle taşınmasında kullanılan ekipmanların başında gelmektedir. Büyük miktarlarda yük taşımak suretiyle yükleme ve boşaltma zamanlarından ve işçilik maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlayan paletler, aynı zamanda da istifleme için uygun bir platform teşkil etmektedir.


Her palette, bir üst kademe (top deck) ve bir alt kademe (bottom deck) bulunmaktadır. Kirişler, iki kademeyi birbirinden ayırmaktadır ve kaldırıcı kamyonun
çatallarının girişi için açıklık sağlamaktadır. Palet boyutları belirtilirken ilk olarak uzunluk, ikinci olarak da genişlik belirtilmektedir. Örneğin;1000 mm x 1200 mm.

Paletler, temel olarak iki taraflı (two-way), dört taraflı (four-way), tek yüzlü (single-faced) veya çift yüzlü (double-faced) olarak imal edilebilmektedir. Tek yüzlü
ağaç paletlerin sadece üst kademesi, çift yüzlü paletlerin ise hem üst hem de alt kademeleri bulunmaktadır

Tedarik zincirinin başlangıcından sonuna kadar tüm aşmalarında kullanılan ağaç paletler, bu sürecin etkin bir şekilde işlemesini sağlamaktadır. Paletleme sayesinde
mallar; daha etkin taşınmakta ve muhafaza edilmekte, sabitlenmeleri nedeniyle de dayanıklılıkları artmakta ve hasara uğrama olasılıkları azalmaktadır.
Yurtiçi veya yurtdışına satılan malların nakli esnasında zarar görmemesi için yapılan ambalajlarda keresteden imal edilen ağaç palet kullanılır. Palet paketlerin alt ve
üstüne konularak çelik veya plastik şeritlerle kuşatılır ve üzerine genellikle naylon türü malzemeler geçirilir. Paletli taşımacılığın başlıca avantajları aşağıda belirtilmektedir:

Paletli taşımacılık sayesinde TIR’da büyük parçalarda 2 kat, küçük parçalarda 3 kat mal taşınabilmektedir. Paletli taşımacılık kullanılmadığı taktirde, malların zarar
görmemesi için üst üste konulamaması nedeniyle, mal sevkıyatları çok sayıda TIR ile gerçekleştirilmek zorunda kalınacaktır. Paletli taşımacılıkta ise yükler paletlere paylaştırılabilmekte ve paletler de üstü üste konulabilmektedir. Böylece, malların nakliyatı için gerekli TIR sayısı da azalmaktadır.

Palet kullanılmadan yapılan taşımacılıkta, malların kaybolmadan ve dağılmadan sevk edilebilmesi için çok iyi bir şekilde ambalajlanması gerekmektedir. Paletli
taşımacılık ise, bu amaçlı ambalaj maliyetlerini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. • Paletli taşımacılık sayesinde, malların hasara uğrama ve kaybolma riskleri de büyük ölçüde azalmaktadır. Böylece, firmalar taşıma esnasında ortaya çıkabilecek maddi kayıplardan da kurtulmuş olmaktadır. • Paletler, işletme içi/dışı taşımacılıkta kullanılmasının yanı sıra, işletme içi depolamada da kullanılmaktadır. Böylece, mallar depolarda bir düzen içerisinde muhafaza edilebilmekte ve işletme içi malzeme tedariki daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Malların paletlerle depolanması, fabrika içindeki boş
alanların da kullanılmasını sağlamak suretiyle, depolama maliyetlerini azaltmaktadır. Paletler, fabrika içinde imalat sürecine malzeme sevkıyatında ve imalat içi geçici stok yapılmasında da önemli bir işleve sahiptir.

Paletli taşımacılık, firmalar için önemli finansal tasarruflar sağlamaktadır. Ayrıca, malların nakliye sırasında daha az hasara uğraması sayesinde kaliteli mal tedarikini de beraberinde getirmektedir. • Paletli taşımacılık, malların nakliyesi için yapılan ambalajlamayı ortadan kaldırması nedeniyle de kaynak tasarrufu sağlamakta ve böylece çevreye verilen zararları da azaltmaktadır.

Yenilenebilir hammaddelerden imal edilen ahşap ağaç paletler, çok sayıda kullanılabilme, onarılabilme ve işlenip yeniden kullanılabilir hale getirilebilme özelliklerine sahiptir. • Sabitlik, dayanıklılık, fonksiyonellik, emniyet ve maliyet tasarrufu sağlama, temizlik ve bakım işlemlerinin basitliği ve maliyetinin de düşüklüğü, müşterinin istekleri doğrultusunda değişik modellerin kolaylıkla üretilebilmesi, malzeme taşımacılığında ahşap paletlerin tercih edilmesindeki başlıca faktörlerdir.


sevkiyat sandığı, ahşap ambalaj, ambalaj sandığı, palet, sandık, ahşap kasa, sandık palet, palet sandık, Esasen 1980 yılına ait Uluslararası Satım Sözleşmeleri Hakkında BM Sözleşmesi’nin 35/1 ve 35/2-b maddeleri, ambalaj mükellefiyetini satıcıya (ihracatçıya) yüklemiştir ; buna göre satıcı, cinsine göre eşyayı paketlemeden sevk edebileceği gibi, alıcısına hasara uğramadan ulaşması için eşyayı uygun malzeme ile paketlemekle yükümlüdür. Alıcı eşyanın cinsine ve taşıma aracına uygun paketlenmesini satıcıdan isteyebilir ve paketleme tipini satış sözleşmesinde ve akreditifde şart olarak belirtebilir. Denizyolu taşımalarında, paketlemenin denize dayanıklı tipte (Seaworth Packing) olması gerekmektedir.

Denizyolu ve karayolu taşımalarında aktarmalı veya karma taşıma yapılması halinde paketlemenin birkaç elleçlemeye (Multiple Handling) uygun olmasını alıcı talep edebilir. Havayolu taşımalarında paketlemenin; taşıma ücretinin kilo bazında ödendiği gözönüne alınarak, hafif malzeme ile yapılmasına dikkat edilmelidir.

Paketleme ebadının demiryolu, karayolu ve havayolu taşıma araçlarının ve konteynerlerin yükleme ebadına uygun olarak yapılması, taşıma ücretlerinden tasarruf edilmesini sağlayacaktır. Diğer bir deyişle; denizyolu taşımalarında paket edabıdın geminin ambar ebadına; demiryolu taşımalarında paketleme ebadının eninin ve yüksekliğinin 2.70 mt.yi ve uzunluğunun 12.50/18.30 mt.yi geçmemesine dikkat edilmelidir.

Karayolu taşımalarında, paketleme ebadı eninin ve yüksekliğinin 2.30/2.40 mt.yi ve uzunluğunun 13.60 mt.yi geçmemesi, havayolu araçlarında paketleme ebadının uçağın kapısından girebilecek ve havayolu palet ve konteynerlerine yüklenebilecek ebatta olması gerekmektedir. Demiryolu ve karayolu taşımalarında, araçların yükleme ebadını geçer eşyalar Gabari Taşkını (Out of Gauge) olarak, özel taşıma iznini gerektirmekte ve taşıma ücretleri normal ücretlerin çok üstünde oluşmaktadır.

      

 İSPM 15 STANDARTLARINDA;

 Çam ve Köknar kereste

Ahşap sandık ambalaj

Kavak Kontrplak sandık ambalaj

Osb sandık ambalaj

Özel amaçlı sevkiyat palet ambalaj

Ahşap saddle ve destek takozları

Genel İhracat Paketleme

Hava Kargo paketleme

Hassas paketleme

Denizaşırı (Seaworthy) paketleme

Conteyner yükleme, sabitleme

Shrink ambalaj

  •  

      Tahta Nedir :

Odun veya tahta, ağaçların gövdelerini ve dallarını meydana getiren sert bir maddedir. İnşaat malzemesi, kâğıt ve yakıt yapımında hammadde olarak kullanılmaktadır.    Ayrıca tahta yalıtkan bir maddedir. Tahtanın biraz ıslatılmış hali ise iletken olur. Böylelikle elektrik çarpmaları gibi durumlarda kuru tahtadan yararlanılabilir.

Odunun kimyasal yapısı, üç ana gurupta incelenir. Bunlar;

Selüloz: Beyaz renkte güneş ışığı etkisi ile rengini değiştirmeyen, ağaca esneklik ve eğilme yeteneği veren maddedir. Ağaç içindeki oranı, kuru ağaç ağırlığının %50-60′ı kadardır. Kağıt üretiminin temel gerecidir. Kimyasal formülü C5H10O5 tir

Lignin: Selüloz yapısının miselleri arasına yerleşmiş olan lignin maddesi selülozun aksine esneklik kabiliyeti olmayan gevrek bir maddedir ve ağaca sertliğini kazandırır. Lignin ağaçların otsu bitkilerden ayrılmasını sağlayan madde olup ağacın yapısındaki lignin miktarı %14-23 oranındadır.

Hemiselüloz: Kimyasal bileşikleri itibarıyla polisakkaritlerden olan hemiselülozlar hidrolize edildikleri zaman şekere dönüşürler. Ağaç içerisinde %15-25 oranında bulunurlar.

 


Kereste Nedir :

Ağaçların ticari amaçlarla kullanılabilmesi için işlenmiş halleridir. Ağaçların gövdelerini ve dallarını meydana getiren sert maddedir. Günlük yaşamda kullandığımız birçok ahşap eşyanın (masa, sandalye. kapı. pencere vb.) kullanıma uygun bir şekilde işlenmiş ve şekil verilmiş olan oduna ”kereste” denir. Tomrukların biçilmesiyle elde edilir. İnşaatta ve marangozlukta kullanılan kaliteli ağaçlardır. En nihayetinde işlenmiş ağaçlardır. Ayrıca kereste inşaat malzemeleri yapımında,kağıt yapımında ve yakıt yapımında hammadde olarak kullanılır.

İşlenmeden kullanılmayan ağaç önce kesilir, sonra marangoz atölyelerinde biçilerek kereste halini alır ve aynı zamanda buralarda kurutularak, sınıflandırılarak ve şekil verilerek hazırlanıp pazarlanır. Yeryüzünde kesilen ağaçların yarısı kağıt imalatında ve çeşitli sektörlerde kereste olarak, diğer yarısı ise yakacak olarak kullanılır. Kereste çeşitli ağaçlardan elde edilmektedir. Bu ağaçların cinsi, kerestenin kullanılacağı yerlere göre seçilir. Ayrıca ağaçlar kendi aralarında sertliklerine göre sınıflara ayrılmaktadır. Bunlar kısaca şöyledir;

1) ÇOK YUMUŞAK AĞAÇLAR : Söğüt – Ihlamur – Ladin – Beyaz Çam

2) YUMUŞAK AĞAÇLAR : Sarı Kavak – Kestane – Sedir – Selvi

3) SERT AĞAÇLAR : Bazı Kavak Cinsleri – Dişbudak – Karasakız – Kayın – Kara Ağaç

4) ÇOK SERT AĞAÇLAR : Kara salkım -Ceviz – Karaağaç

İnşaat yapılarında kullanılan keresteler genellikle iğne yapraklı ağaçlardan elde edilir. Kullanıldıkları boyutlara göre farklı isimler alırlar. Bunlar kadron, lata, azman, tahta vb. isimlerdir. Yapılarda kullanılan keresteler de kalitelerine göre üç sınıfa ayrılmaktadır.

1. Cİ SINIF KERESTELER : Genellikle özel işlerde kullanılan kerestelerdir. Bu kerestelerin özelliği yüksek ve düzgün görünümlü olmalarıdır.

2. Cİ SINIF KERESTELER : Genellikle yapılarda kullanılan kerestelerdir. Normal kalınlıktadırlar.

3. CÜ SINIF KERESTELER : Genellikle yapıların önemli olmayan kısımlarında kullanılan kerestelerdir. Kalın olmayan kerestelerdir.